Yazı Detayı
06 Haziran 2017 - Salı 11:14
 
ÜZERİNDE ANNE BABA’NIN HAKKI VAR, BU RAMAZAN VE HER ZAMAN
Kemalettin Aksoy
 
 

Yüce Allah (cc), insanın ve bütün kâinatın yaratıcısıdır. Anne babalarımız ise dünyaya gelişimizin sebebidirler. Yeni doğan bir çocuk hayatını devam ettirebilmesi için zaruri ve tabii ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Bakıma, himayeye, sevgi ve şefkate muhtaçtır. Bu küçücük çocuğa bakacak, onun her türlü ihtiyaçlarını, olumsuzluk / imkânsızlıklara rağmen kendi hayatını dahi tehlikeye atarak koruyacak, himaye edecek, büyütecek, yedirip içirecek olan yegâne varlık onu doğuran annedir.  Anneler ilahi rahmete benzer, hep verirler, karşılık beklemezler.  Kendileri yemezler çocuklarını yedirirler, giymezler giydirirler, içmezler içirirler, uyumazlar uyuturlar, gülmezler ama çocuklarını güldürürler. Hep fedakârlık yapar annelerimiz.  

 

Çocuklarının bakımından temizliğine, eğitiminden yetişip büyümesine ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında anne ve babaların gösterdiği ilgi, alaka ve titizliğin derecesini kelimelerle ifade etmek adeta imkânsızdır. 

 

Anne babalarımızın üzerimizdeki hakları şunlardır: 

  1.  ANA-BABA’YA HİZMET EDEREK HAYIR DUALARINI ALMAK: 

            “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın..” Nisa su. 4/ 36. 

 

“Biz, insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır…”  Ankebut su.29 / 8. 

Ebu’d-Derda’nın işittiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Anne-baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmıştır.”  Tirmizi, Birr,3. 

Ebu Hüreyre (ranın rivayet ettiğine, Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu: 

 

           “ Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün!” Sahabeler:  

          -“Ya Resulellah! Kimin burnu yerde sürünsün” dediler.  Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu: “ Ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetişip de onların hayır dualarını alıp cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün”  Müslim, Birr,9. 2551/ 9; Buhari, Edebü’l-Müfred 21. 

“Üç dua vardır ki bunların kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar Mazlumun (haksızlığa uğramış olan kimsenin) duası, misafirin ( ikramını gördüğü kimseler için) duası ve anne babanın çocuklarına olan duasıdır.”   Tirmizi, Birr,7. 

 

  1. ANA- BABAYA İYİLİK VE İHSAN, ÇOCUKLAR ÜZERİNE FARZDIR: 

 

Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: 

 

Rabb’in, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘of ‘ bile deme; onlar azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”  İsra su. 17/ 23-24. 

 

“Biz insana, ana babasına iyi davranmasını emretmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur..” Lokman su.31/ 14. 

 

Yüce Allah (cc) yine Lokman suresinde anne babamız hakkında; “Onlarla dünyada iyi geçinin.” Buyurmaktadır. Lokman su.31/ 15.  Ayrıca bak. Bakara su. Ayet 83. 

 

Abdullah b. Amr (ranın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.”  MüslimBirr, 3. 

 

İbn Mes’ud’un (ra) anlattığına göre, bir adam Hz. Peygamber (sav) e, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca, Peygamber (sav) Efendimiz şöyle cevap verdi: “ Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir.”  Buhari, Tevhid,48. Müslim, İman, 36. 

  1. ANNE BABAYA ASİ OLMAMAK, KARŞI GELMEMEK:  

 

Ana baba zalim dahi olsalar, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak, hakaret edip Kötü sözler söylemek asla caiz değildir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: 

 

     “… Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘of ‘ bile deme; onlar azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle..” İsra su. 17 / 24.       

 

         Peygamber (sav)  Efendimiz de şöyle buyuruyor:  Allah’a ortak koşmak, Ana babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin büyük günahlardandır.”  Buhari, Eyman,16.        

 

 Üç şey vardır ki, bunlar ile yapılan amelin faydası olmaz. Allah’a ortak koşmak, anne babaya asi olmak ve savaştan kaçmaktır.”      Et. Terğib ve’t-Terhib, 3/328.  

 

Anam-babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim? diyen bir kimseye, Resulullah (sav)  Efendimiz buyurdu ki: 

 

“Anan seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. İdare ve maişetini temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni İslam terbiyesi ile büyüttü. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?”  

 

“Ya Resulellah!  Yaşlı anamı elimle yedirip içiririm. Abdestini aldırır, sırtımda taşırım. Hakkını ödemiş olur muyum?” diye soran kişiye Peygamber (sav) Efendimiz buyurdu ki: 
 

(Hayır, yüzde birini bile ödemiş olamazsın. O sana, yaşaman için hizmet ediyordu, sen ise, ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Ancak Allah ü Teâlâ, bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder.”    R. Nasıhin. 

  1. İTAAT ETMEK, KARŞI GELMEMEK: 

 

“Allah’a itaat, anaya yahut anne babaya itaate bağlıdır.” Tebrani. “ Ana babasına iyi bakanlara müjdeler olsun. Allah onların ömürlerini uzatır.”  Ebu Yala, Hakim.  “ Kim ömrünün uzun olmasını ve geçim kaynaklarının genişlenmesini istiyorsa anne babasına iyi baksın ve akrabalık bağlarını gözetsin.” Ahmet b. Hanbel 

 

Annesinin ayağını öpen, Cennetin eşiğini öpmüş olur.  

 

Hz. Ebu Bekir (ranın kızı Esma (ra) şöyle dedi: Resulullah (sav) zamanında annem müşrik olarak yanıma geldi. Ben de Resulullah (sav) e: “ Annem geldi. Benim kendisine iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim? Diye fetva sordum.” Resulullah (sav) bana şöyle buyurdu:  

 

-  “Evet, annene iyilik et.”  Buhari, 5/2410; Müslim,1003/50. 

 

  1. SERT BAKMAMAK, ŞEFKAT VE SEVGİ İLE BAKMAK: 

 

Peygamber efendimiz (Ana-babanın yüzüne merhametle bakana, hac ve umre sevabı 

yazılırbuyurunca, (Günde bin defa bakarsa da böyle midir?) denildi. Cevaben buyurdu:  

Günde yüz bin defa baksa da...  R. Nasıhin 
    Yine Peygamber (sav) Efendimiz buyurdu ki: 
             Ana-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir.   Ebu Nuaym. 

  1. ONLARI ÜZMEMEK, İNCİTMEMEK, RIZALARINI KAZANMAK: 

 

   Rabbin rızası, ana-babanın rızasında, gazabı da, ana-babanın gazabındadır.” Buhari 
     Ana-babasının rızasını alan mümine Cennetten iki kapı, üzene de Cehennemden iki kapı açılır.”   Beyheki. 

 

Ana-babasını razı eden mümin, ne yaparsa yapsın Cehenneme girmez, inciten de Cennete girmez.”   Şir’a. 
    Hak teâlâ, bazı günahların cezasını kıyamete kadar geciktirir. Ana-babaya isyan bundan müstesnadır.” [Hakim. 

  1. ONLARDAN İZİNSİZ SEFERE GİTMEMEK: 

 

          Cihad için izin isteyen birine Peygamber efendimiz, ana-babasının sağ olduğunu öğrenince,     Burada kal, onlara hizmet et, onlara hizmet cihaddır.   Buhari. 6/2801. Müslim,2549/5. 
              Cihada gitmek için gelen başka birine de buyurdu ki:  
   

           Annenin yanından ayrılma! Cennet onun ayağı altındadır.   Nesai. 

 

Bir adam Peygamber (sav) Efendimize gelerek: “ Ben Allah’tan ecir isteyerek hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum” dedi. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu: 

 

-“Annen ve babandan sağ olan var mıdır?”  Adam: “ Her ikisi de sağdır” dedi.  Peygamber (sav) Efendimiz: “Böyle iken sen Allah’tan ecir mi istiyorsun?”. Adam : “ evet” deyince, Peygamber (sav) Efendimiz : “Öyle ise Annen ve babanın yanına dön ve onlarla güzel sohbet et” buyurdu.  Müslim, Birr,6.  2549/ 6. 

 

Biri de, hicret etmek için gelip, “Ya Resulallah!  Ana-babamı ağlatarak geldim”  dedi. Peygamber (sav)  Efendimiz bu duruma üzülerek buyurdu ki:  
Hemen git, onları ağlattığın gibi güldür!    Ebu Davud. 

  1. SAYGI VE HÜRMETTE KUSUR ETMEMEK: 

 

Bir adam Peygamber (sav) e geldi ve : “ İnsanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir?” diye sordu. Peygamber (sav) Efendimiz: 

- “Annen’dir” buyurdu. Adam:“Sonra kimdir?”  Peygamber (sav): 

- “Annen’dir” buyurdu. Adam: “ Sonra kimdir?” diye sordu. Peygamber (sav) Efendimiz yine 

- “ Annen’dir “ buyurdu. Adam yine sordu: “Sonra kimdir?” Peygamber (sav) Efendimiz:  

 -“  

Etiketler: ÜZERİNDE, ANNE, BABA’NIN, HAKKI, VAR,, BU, RAMAZAN, VE, HER, ZAMAN, ,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
19
0
2
1
6
9
2
Başakşehir
18
0
1
3
5
9
3
Kasımpaşa
18
0
3
0
6
9
4
Antalyaspor
16
0
3
1
5
9
5
Göztepe
15
0
4
0
5
9
6
Beşiktaş
15
0
2
3
4
9
7
Trabzonspor
14
0
3
2
4
9
8
Konyaspor
13
0
2
4
3
9
9
Ankaragücü
13
0
4
1
4
9
10
Alanyaspor
12
0
5
0
4
9
11
Yeni Malatyaspor
12
0
3
3
3
9
12
Sivasspor
10
0
3
4
2
9
13
Bursaspor
9
0
2
6
1
9
14
Kayserispor
9
0
4
3
2
9
15
Fenerbahçe
9
0
4
3
2
9
16
Çaykur Rizespor
8
0
3
5
1
9
17
Bb Erzurumspor
6
0
5
3
1
9
18
Akhisar Bld. Spor
5
0
6
2
1
9
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı