Haber Detayı
13 Haziran 2017 - Salı 17:49
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
EKONOMİ Haberi


 

Sosyal Güvenlik Kurumu Bayburt İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu vatandaşları yapılandırma konusunda bilgilendirmek amacıyla  yazılı bir açıklama yaptı. 

 

İşte o açıklama:


 
 

Yapılandırma Hangi Alacakları / Borçları Kapsıyor?

 

31/03/2017 tarihinden önceki aylara ait olup, 31/8/2017 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 

Sigorta primi, 
İşsizlik sigortası primi, 
Sosyal güvenlik destek primi, (4/1-b sigortalıları, 2016 yılı Şubat ayı ve öncesine ait) 
İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, 
Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, 
İdari Para Cezaları (31/08/2017 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan) 
Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

 

31/03/2017 tarihinden önceki aylara ait olup, 27/5/2017 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 

Asgari İşçilik Farkı; 

31/3/2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır. 

 

Rücu Alacakları; 

 

İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları 
her türlü borç asılları ile bu borçlara ait kanuni faiz tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır. 

 

Yapılandırma Kapsamı Dışında Kalan Borç/Alacaklar

GSS Alacakları

 

Sağlık Hizmet Sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

 

Kira Alacakları

 

6770 sayılı Kanun Kapsamında Ertelenen; 
2016 – 12. Ay 
2017–1. ve 2.Ay 
Prim Tutarları

6111,6552,6736 sayılı Kanunlar gereğince yapılandırılan ve 7020 sayılı Kanunun (27 Mayıs 2017) yayımı tarihi itibarıyla yapılandırma ödemeleri devam eden borçlar kapsam dışındadır.

 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde ödemeyi yapmayanların bu Kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

 

Yapılandırma Ne Sağlıyor?


Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 


Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31/8/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin 50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. 

 

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

 

31 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller 
İlk taksit ödeme süresi sonuna kadar tebliğ edildiği halde (31/8/2017), ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası 
Asıllarının 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 


Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla; fer’i alacağın 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

İnşaat ve İhale Konusu İşlerde Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının Yapılandırılması

 

31/3/2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılabilmesi için; 

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 27/5/2017 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu tarihten önce ödenmemiş olması, 


30/6/2017 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması, 

gerekmektedir.

 

 

BAĞ-KUR, Ek 5 ve Ek 6 Kapsamında Sigortalı Olanlara Sağlanan Haklar

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, 
yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 
altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve 
yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilirler.

 

Borç aslı ve borç aslına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir. 

Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12, 18 taksit halinde ödenebilecektir. 

Yapılandırmaya esas tutarlara; 
Altı eşit taksit için (4,5), 
Dokuz eşit taksit için (8,3), 
Oniki eşit taksit için (10,5), 
Onsekiz eşit taksit için (15) 
oranında vade farkı uygulanacaktır.

 

 

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı (36) eşit taksitte ödenebilir. 

 

 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami (144) eşit taksitte ödenebilecektir. 

 

Taksitler 40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti oranı 50’yi geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. 
Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur, taksit ödenmeyen süreler ihlal nedeni sayılmaz, herhangi bir faiz uygulanmaksızın durdurmanın kaldırılmasından sonraki paylardan kesilmeye devam edilir. Belediye ve bağlı kuruluşlarının taksitlendirme oranları diğerlerine göre daha uygun şartlarda sağlanmıştır. 

 


Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Avantajlar

 

Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek, 


•Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek, 


•Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek, 


•İlk taksit ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek, 


•Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. 

 


•İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat edilmesi halinde durdurulacaktır. 

 

İhale ve inşaat işyerleri için; 
•Borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. 
•Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir. 

Cari dönem prim borçlarını ödemek şartıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanabileceklerdir. 

•Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir 

 

Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmiş olması, kanun yollarına başvurulmamış olması gerekmektedir. 


Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi


Yapılandırmanın ilk taksitinin 31/8/2017, ikinci taksitinin 31/10/2017 tarihine kadar tam olarak ödenmemesi, 
Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, çok zor durum hali olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 
Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 
Bir takvim yılı içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi) 
halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir. 21 Taksit tutarının 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır


Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru süresi     30 Haziran 2017 
Peşin/ilk taksit ödeme süresi     31 Ağustos 2017 
İkinci taksit ödeme süresi     31 Ekim 2017 


Diğer taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenebilir. 


Nereye ve Ne Şekilde Başvurulabilir?


İşverenler İçin; 
Yapılandırma kapsamındaki prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 

 

4/b (Bağ-Kur) Sigortalıları İçin; 

 

Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla, 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kamu İşyerleri İçin;  Emekli keseneği, kurum karşılığı, sigorta primi, ek karşılık prim borçları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine,

 

İdari para cezası borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine

 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kaynak: Editör: BEŞİR KELLECİ
 
Etiketler: SOSYAL, GÜVENLİK, KURUMU, ALACAKLARININ, YENİDEN, YAPILANDIRILMASI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
19
0
2
1
6
9
2
Başakşehir
18
0
1
3
5
9
3
Kasımpaşa
18
0
3
0
6
9
4
Antalyaspor
16
0
3
1
5
9
5
Göztepe
15
0
4
0
5
9
6
Beşiktaş
15
0
2
3
4
9
7
Trabzonspor
13
0
3
1
4
8
8
Konyaspor
13
0
2
4
3
9
9
Ankaragücü
13
0
4
1
4
9
10
Alanyaspor
12
0
5
0
4
9
11
Yeni Malatyaspor
12
0
3
3
3
9
12
Sivasspor
10
0
3
4
2
9
13
Bursaspor
9
0
2
6
1
9
14
Kayserispor
9
0
4
3
2
9
15
Fenerbahçe
9
0
4
3
2
9
16
Çaykur Rizespor
8
0
3
5
1
9
17
Bb Erzurumspor
5
0
5
2
1
8
18
Akhisar Bld. Spor
5
0
6
2
1
9
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı