Haber Detayı
28 Haziran 2013 - Cuma 16:25
 
24. Yerel Medya buluşmasında medya fonları anlatıldı
MEDYA Haberi


24. Yerel ve Bölgesel Medya buluşmasının 2. Günü programında (28 Haziran 2013) Yerel Medya İçin AB Kaynaklı Fonların Tanıtımı, BYEGM’nin yürüteceği AB Kaynaklı Projeler Hakkında Bilgilendirme, Yerel Medya İçin Yerel Kaynaklı Fonların tanıtımı yapılarak sertifika töreni gerçekleştirildi.

Basın Yayın Enformasyon Uzmanı Emrah Sümer tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri ile ilgili bir sunum yapıldıktan sonra Basın Yayın Enformasyon Uzmanı Burak Çağatay Doğan tarafından AB Bakanlığı-Merkezi Finans ve İhale Birimi-AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III – Medya Hibe Programı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Doğan sunumunda Doğru Bilinen YANLIŞLAR!!!, Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Bakanlığı, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III - Medya Hibe Programı ile ilgili bilgiler aktardı.

Doğan, doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı: "AB paraları kullanılmıyor ve geri dönüyor!!!,STK’ların her konuda projelerine AB destek sağlar,Proje yazmadan da para alanlar varmış!!!,Değerlendirme sürecinde hile var!!!,Bana geldiler, proje yazalım AB’de tanıdıklarımız var dediler!!!,Proje bütçesinden borçlarımı ödedim,Projem çok önemli ve detaylı kesin kabul edilir!!!,"

Doğan, sunumuna şöyle devam etti:

PROJE NEDİR

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, çeşitli faaliyetlerden oluşan birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli sonuçların elde edildiği bir çalışmadır.

Proje süreci, proje fikrinin (problem) ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

Türkiyeʹde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu kuruluştur. Merkezi Finans ve ihale Birimi ŞU görevleri yapmaktadır: İhaleye çıkılması, Sözleşme yapılması, Muhasebe, Ödemeler, Raporlama.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III - MEDYA HİBE PROGRAMI

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı ile medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulması hedeflenmektedir. Hibe programının son başvuru tarihi 12 Temmuz 2013’tür.

Programın Özel Hedefleri:

Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler ve eşle öğrenme,

Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki.

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan Medya Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazılı medya veya internet medyası)

Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları (yazılı, görsel, işitsel ve/veya elektronik medya ile ilgili hedefleri ve faaliyet alanı yönetmelikle açıkça tanımlanan tüzel kişilikler)

Programın Öncelik Alanları

MEDYA KURULUŞLARI İÇİN ÖNCELİK ALANLARI

Türkiye ve AB’de karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi

İlgili AB politikaları hakkında bilgi sağlanması

Nitel yapımların hazırlanması ve geliştirilmesi için farkındalık yaratılması ve teknik kapasitenin artırılması

Kamuoyuna açık tartışmaların teşvik edilmesi

Sivil toplum diyaloğunu sağlayacak sürdürülebilir ortaklıklar ve müşterek yapımlar

MEDYA ALANINDAKİ STK’LAR İÇİN ÖNCELİK ALANLARI

Medya sektöründe iyi uygulamaların paylaşılması

Mesleki becerilerin iyileştirilmesi

STK’lar ve diğer ilgili kurumlar arasında ağ oluşturma

AB standartlarına ulaşılması konusunda Türk ve Avrupa toplumları hakkında bilgi sağlanması

Hibe programları ile ilgili detaylı bilgi, hibe başvuru rehberleri ve “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı”na www.csdproject.net internet adresinden ulaşılabilmektedir.

BYEGM AB PROJESİ BAŞVURU BELGESİ VE İLGİLİ SÜREÇLER

BYEGM Uzmanı Emrah Sümer tarafından verilen BYEGM AB projesi başvuru belgesi ve ilgili süreçlerle ilgili bir sunum yapıldı. Sümer, sunumunda "Seı Nedir? Seı Bütçesi Altından Yapılacak Projeler Hangi Alanları Kapsar? Uygulamada Yetkili Kurumlar, Seı Fonlarından Yararlanabilmek İçin Genel Müdürlüğümüzce Yapılan İşlemler

Sümer’in sunumunda şu bilgiler yer aldı:

SEI NEDİR

AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process)

Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için kullanılan finansman projesidir.

 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir.

SEI PROJESİ HANGİ ALANLARI KAPSAR

SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca;

Programlamanın desteklenmesi için teknik yardım (proje geliştirme, PF hazırlama, programlama sürecini desteklemek üzere farklı türde analizler),

İhale sürecinin desteklenmesi için teknik yardım (İş Tanımı Belgeleri ve Teknik Şartname gibi ihale dokümanlarının hazırlanması ve ayrıca tekliflerin değerlendirilmesi için destek),

IPA projelerinin uygulanmasında faydalanıcılara teknik yardım,

Bir proje yararlanıcısı veya proje yönlendirme komitesine destek verilmesine yönelik, IPA projelerinin uygulanmasının izlenmesi için teknik yardım,

Proje değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için teknik yardım amacıyla kullanılmaktadır.

UYGULAMA İÇİN YETKİLİ KURUMLAR

Projenin Kıdemli Program Yöneticisi (SPO) Avrupa Birliği Bakanlığı’dır. Başvurular bu bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.

Sözleşme Makamı (Contracting Authority) Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). Aynı zamanda ihale süreci de MFİB tarafından yürütülür.

Son onay makamı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonudur. İhale aşamasında MFİB tarafından yapılan tüm işlemler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ön onayına (ex-ante approval) tabidir.

PROJENİN VE PLANLANAN  “İŞ TANIMI BELGESİNİN (TERMS OF REFERENCE-TOR)” ÖZETİ

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve SEI bütçesi altında finanse edilmesi planlanan  “İş Tanımı Belgesinin (Terms of Reference-ToR)” özeti:

İş Tanımı Belgesinin Özeti

BACKGROUND (Arka Plan)

Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu, görevleri, İl Müdürlüklerimiz ve Basın Müşavirliklerimiz tanıtılmış;

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yerel ve uluslararası konferansların konu başlıkları ve bu konferansların nerelerde düzenlendiği belirtilmiştir. Ayrıca AB müktesebatında, İlerleme Raporunda, Katılım Ortaklığı Belgesinde ve Genişleme Stratejisi Belgesinde yer alan basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ifadelere yer verilerek aslında müktesebat uyumu konusunda Genel Müdürlüğümüzün de üstüne düşen görevler olduğu vurgulanmıştır.

Global Objective (Genel Amaç)

Projenin genel amacı yerel basının güçlendirmek ve AB’ye katılım sürecinde ilgili mevzuatı uyumlu hale getirmektir.

Specific Objective (Asıl Amaç)

Yerel medyanın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayarak kapasitelerini geliştirmede yardımcı olmaktır.

Requested Services (Yükleniciden talep edilecek hizmetler)

1) Site Visits (Saha Ziyaretleri):

Genel Müdürlüğümüzden 3 uzmanla birlikte 1  yüklenici firma uzmanı katılacaktır.

Yerel medyanın güçlü ve etkin olduğu 7 farklı coğrafi bölgedeki 7 İl Müdürlüğü, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Basın temsilcileri ziyaret edilecektir.

Ziyaretler esnasında anketler, derinlemesine mülakatlar ve iligili diğer araştırma yöntemleri kullanılarak, yüklenici firmanın uzmanı tarafından detaylı ihtiyaç analizi raporu hazırlanacaktır.

Study Visit (Çalışma Ziyareti)

Avrupa’da seçilecek iyi uygulama örneklerine toplam 2 ziyaret gerçekleştirilecektir.

Her ziyarete 7 yerel basın temsilcisi, 2 Genel Müdürlüğümüz personeli ve 1 yüklenici firma uzmanı katılacaktır.

Ziyaretlerin amacı AB’deki yerel basın işleyişi ve iyi örnek uygulamaları yerinde izleme ve Türkiye’ye uyarlama olacaktır. 

Son ziyaret ise 8 Genel Müdürlüğümüz personel ile bir yüklenici firma uzmanı tarafından Genel Müdürlüğümüz muadili bir kurum, üniversiteler ve araştırma merkezlerine yapılacak.

 Ziyaretlerin amacı; Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda AB’ye katılım sürecinde müktesebat uyumlaştırmasına  katkı sağlayarak kurumsal kapasiteyi geliştirme olacak.

Çalışma ziyaretleri neticesinde yüklenici firma uzmanları yapılan ziyaretleri özetleyen bir rapor hazırlayacak.

3) Closing Conference (Kapanış Toplantısı)

Yaklaşık 200 katılımcının çağrılması planlanan bir kapanış toplantısı organize edilerek yapılan çalışmaların çıktıları paylaşılacak.

Kapanış toplantısında detaylı ihtiyaç analizi raporu ve çalışma ziyaretleri sonucunda oluşan raporlar paylaşılacaktır.

Çalışmanın Sonucunda;

1) Genel Müdürlüğümüzün kapasitesinin arttırılmasına yönelik öneriler;

2) Yerel Basının güçlendirilmesine yönelik öneriler;

3) AB’ye katılım sürecinde mevzuat uyumuna yönelik Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler;

Ortaya çıkacak olup büyük bütçeli (2 Milyon-5 Milyon Avro) projenin kabulü hususunda zemin oluşacaktır.

Serhat Kalkınma Ajansı’ndan Dr.Uğur Çalışkan yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verirken Cesurhan Taş ise Medya ve Kalkınma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra sertifika töreni yapıldı.Kaynak: Editör: BEŞİR KELLECİ
 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir
27
0
1
3
8
12
2
Galatasaray
23
0
3
2
7
12
3
Kasımpaşa
22
0
4
1
7
12
4
Yeni Malatyaspor
21
0
3
3
6
12
5
Antalyaspor
20
0
4
2
6
12
6
Ankaragücü
19
0
5
1
6
12
7
Beşiktaş
18
0
4
3
5
12
8
Göztepe
18
0
6
0
6
12
9
Konyaspor
17
0
3
5
4
12
10
Trabzonspor
16
0
4
4
4
12
11
Sivasspor
14
0
4
5
3
12
12
Bursaspor
13
0
3
7
2
12
13
Fenerbahçe
13
0
5
4
3
12
14
Akhisar Bld. Spor
12
0
6
3
3
12
15
Kayserispor
12
0
6
3
3
12
16
Alanyaspor
12
0
8
0
4
12
17
Bb Erzurumspor
11
0
5
5
2
12
18
Çaykur Rizespor
8
0
6
5
1
12
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı