Haber Detayı
07 Kasım 2018 - Çarşamba 10:40
 
2018/243
RESMİ İLAN Haberi


SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BAYBURT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

61 Adet Motorlu Aracın 2019 Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           :2018/558728

1-İdarenin

a) Adresi                                              :Esentepe Mahallesı Lojmanlar Caddesı 10 69100 Bayburt
                                      Merkez/Bayburt

b) Telefon ve faks numarası                  :4582116690 - 4582113715

c) Elektronik Posta Adresi                     :kuysal2@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :61 Adet Muhtelif Tipte Motorlu Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk
 Sigortası (Ayrıntısı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
 Sorumluluk Sigortası Yapılacak Araç Listesinde Belirtilmiştir)
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
 idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                  :Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Merkez/Bayburt

c) Süresi                                              :İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :Esentepe Mahallesi Lojmanlar Caddesi Bayburt (İl Jandarma
                         Komutanlığı Brifing Salonu)

b) Tarihi ve saati                                  :21.11.2018 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

(1) İstekli Ana Sigorta Şirketi İse, Teklifi İle Birlikte Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapmaya Yetkili Ve Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği Üyesi Olduğunu Gösteren Belgelerin Aslı Veya Noter Tasdikli Suretini Teklifi İle Birlikte İhale Komisyon Başkanlığına Sunacaktır.

(2) İstekli Yetkili Acenta İse, Acentası Bulunduğu Ana Sigorta Şirketi İle İmzalamış Olduğu Acenta Sözleşmesini Ve Ana Sigorta Şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapmaya Yetkili Ve Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği Üyesi Olduğunu Gösteren Belgelerin Aslı Veya Noter Tasdikli Suretini Teklifi İle Birlikte İhale Komisyon Başkanlığına Sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

2018/243

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2018/243,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı