Haber Detayı
06 Kasım 2018 - Salı 10:39
 
2018/242
RESMİ İLAN Haberi


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

PERSONEL SERVİS KİRALAMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/558219

1-İdarenin

a) Adresi

:

17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582119309 - 4582117031

c) Elektronik Posta Adresi

:

4mottug@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 (DÖRT) ADET ARAÇ İLE 4 (DÖRT) FARKLI GÜZERGAHTA 492 (DÖRT YÜZ DOKSAN İKİ ) SEFER (GİDİŞ-DÖNÜŞ BİR SEFER) PERSONEL SERVİS KİRALAMA (BİR ARAÇ İÇİN 123 SEFER PLANLANMIŞTIR.) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bayburt ili sınırları içerisinde personelin mesaiye gelişi ve dönüşü toplam km 35 (Km) (+/- 5) km de yapılacaktır. Servis güzergâhı kontrol heyeti tarafından yüklenici firmaya bildirilecektir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bayburt İhale Komisyon Başkanlığı Cumhuriyet Cad Askeri Gazino Merkez / Bayburt

b) Tarihi ve saati

:

13.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş kapsamında birden fazla işe yer verilecek olursa bu işlerin hepsi birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir. Aşağıda sıralanan hizmetlerden biri, birkaçı ya da tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

a)Kamu veya özel sektöre sunulan personel taşıma/servis hizmeti

b) Kamu veya özel sektöre sunulan sürücülü araç kiralama hizmeti


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 17’nci Komd.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Cumhuriyet Cad. Askeri Gazino MERKEZ/ BAYBURT adresinden satın alınabilir. 


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

Kullanarak indirmeleri zorunludur. 


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt İhale Komisyon Başkanlığı Cumhuriyet Cad Askeri Gazino Merkez / Bayburt adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
13.Diğer hususlar:

 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

2018/242

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2018/242,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı