Haber Detayı
08 Eylül 2018 - Cumartesi 18:44
 
2018/200
Haberi


BAYBURT FEN LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SIĞIR ETİ , KURU GIDA , ŞARKÜTERİ  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhalelere  ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numaraları

KIRMIZI ET

:

2018/434571

KURU GIDA

:

2018/434537

ŞARKÜTERİ

:

2018/434561

 

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZAHİT MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ 5 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582132375 - 4582132290

c) Elektronik Posta Adresi

:

959625@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal ve hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalelerin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bayburt Fen Lisesi Pansiyon binası deposu ve yemekhanesi

 

c) Teslim tarihleri ;(Mal Alımları)

:

YÜKLENİCİ, SÖZ KONUSU ALIM İŞLEİNDE MALLARI İDARENİN BELİRLEYECEĞİ TARİHLERDE PEYDERPEY TESLİM  EDECEKTİR

c.1)Süresi   (Hizmet Alımı )                                       : İşe başlama tarihinden  itibaren 365 gündür
 

3- İhalelerin

a) Yapılacağı yer

:

BAYBURT FEN LİSESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

   

KIRMIZI ET

:

18/09/2018  - 09:00

KURU GIDA

:

18/09/2018  - 11:00

ŞARKÜTERİ

:

18/09/2018  - 10:00

 

 

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAYURT FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZAHİT MAH. ERGENEKON CAD NO:5/A BAYBURT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

2018/200 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2018/200,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı